Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Zvučna izolacija prozora i vrata

Pet klasa zvučne izolacije

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije.

Zvučna izolacija prozora i vrata određuje se izolacionom moći R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u trećinskooktavnim skokovima. Za izražavanje zvučne izolacije prozora ili vrata jednim brojem koristi se ponderisana zvučna izolacija Rw.

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:

specijalna klasa Rw ≥ 40 dB
I klasa Rw = 35 do 39 dB
II klasa Rw = 30 do 34 dB
III klasa Rw = 25 do 29 dB
IV klasa Rw = 20 do 24 dB
Gornje vrednosti se primenjuju na: prozore, prozore sa balkonskim vratima, prozore sa protivsunčanom zaštitom (kutije za eslinger roletne i sl.).

Vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u četiri klase zvučne izolacije:

specijalna klasa Rw ≥ 35 dB
I klasa Rw = 30 do 34 dB
II klasa Rw = 25 do 29 dB
III klasa Rw = 20 do 24 dB
U svim stambenim i poslovnim zgradama ulazna vrata u stan moraju zadovoljavati zvučnu izolaciju klase I.

Definicije

Rekonstrukcija zgrade – izvođenje radova na zgradi, kao što su adaptacija, preinačenje, nadogradnja, dogradnja i slični radovi koji mogu uticati na zvučnu zaštitu zgrade.

Bučne (pogonske ili poslovne) prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa iznad 70 dBA, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći, a ispod 85 dBA.

Vrlo bučne prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa od 85 dBA ili iznad ove vrednosti, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći.

U smislu ovog standarda JUS U.J6 201 dan obuhvata vreme od 6h do 22 h, a noć od 22 h do 6 h. Za impulsnu buku (liftovi, hidrofori i dr.) umesto tri 15-minutna ekvivalentna nivoa, mere se tri najviša impulsa od kojih se oduzme 10 dB i takve vrednosti porede sa kriterijumima u ovom standardu. Tavanica – kompletna međuspratna konstrukcija sa svim svojim slojevima i plafonom.

Osnovni nivo buke – nivo buke okoline kada relevantni uređaji, čija se buka ocenjuje ne rade. Najviši dozvoljeni nivo buke u boravišnim prostorijama U boravišnim prostorijama stambenih zgrada najviši ukupni nivo ujednačene buke koja potiče: iz pogonskih prostorija u zgradi, od kućnih instalacija i uređaja u susednim stanovima, kao i od stacionarnih izvora buke izvan sambene zgrade ne sme preći vrednost od 30 dBA noću i 40 dBA danju. Ako je buka uređaja i instalacija povremena ili neujednačena, tada ukupno tri 15-minutna ekvivalentna nivoa u toku dana ili noći ne smeju preći navedene granice.

U slučajevima kada je nivo osnovne buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada ispod 25 dBA noću ili 35 dBA danju, buka uređaja i instalacija u zgradi pojedinačno ili zajedno ne sme prouzrokovati povećanje buke za više od 5 dBA.

U boravišnim prostorijama stambenih zgrada, tri najviša 15-minutna ekvivalentna nivoa buke koji potiču od nestacionarnih izvora buke (saobraćaja i sl.) izvan stambene zgrade, u toku dana ne smeju preći 45 dBA, a u toku noći 35 dBA.

Izvor: Aluminijum i PVC magazin